Vedtægter

Vedtægter for Foreningen af timeshareejere på Club La Santa

Vedtaget 13. april 2014

§1. NAVN

Foreningens navn er: ”Foreningen af Timeshareejere på Club La Santa”.

§2. HJEMSTED

Foreningens hjemsted er København.

§3. TIMESHARE

Ved en timeshare forstås i disse vedtægter en brugsret til en bestemt lejlighed af en uges varighed hvert år til og med 2082.

§4. FORMÅL

Foreningens formål er:

• At varetage medlemmernes interesser som ejer af en timeshare på Club La Santa.

• At sikre en dialog og et konstruktivt samarbejde mellem timeshareejerne og Club La Santa S.A., således at timeshareejernes interesser og forslag som hovedregel kanaliseres igennem foreningen.

• At tilstræbe, at hotel og restaurationer på Club La Santa stedse drives til timeshareejernes tilfredshed og efter de til enhver tid gældende normer.

• At tilstræbe, at niveauet for de på Club La Santa tilknyttede sports- og fællesfaciliteter er højt samt at sikre timeshareejerne den fulde brugsret.

• At tilstræbe, at enhver fysisk eller juridisk person, der erhverver en timeshare på Club La Santa, bliver medlem af foreningen.

• At være medlem af ”The International Timeshare Owners Organisation at Club La Santa” (ITSO).

§5. MEDLEMMER

Enhver fysisk eller juridisk person (sidstnævnte skal være repræsenteret ved en fysisk person), der ejer en timeshare på Club La Santa, kan være medlem af foreningen. Tilhører retten til en timeshare flere i forening, kan enhver ejer være medlem af foreningen, dog maksimalt 4 medlemmer per timeshare.

Navn, adresse og e-mailadresse for ethvert medlem skal til enhver tid med‑
deles foreningen.

§6. BESTYRELSEN

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Bestyrelsen afgør ved lodtrækning i forbindelse med sin tiltræden hvilke 2-4 medlemmer, der fratræder første gang. Fratrædende medlemmer kan genvælges. Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme dog udslagsgivende. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen ansætter, afskediger samt fører tilsyn med eventuelt personel. Bestyrelsen kan for sit arbejde oppebære et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens forhold, herunder at foreningen opfylder sine forpligtelser. Der vælges en 1. og 2. suppleant hvert år for et år ad gangen.

§7. HÆFTELSE

Foreningen hæfter alene med sin formue for foreningens forpligtelser. Hverken foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

§8. KONTINGENT

Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentet fastsættes til, hvad der er nødvendigt til dækning af foreningens administrationsudgifter samt en i forhold til foreningens virksomhed rimelig likvid kapital. Kontingentet opkræves én gang årligt pr. 1. november med sidste rettidige betaling 1. december. Medlemsperioden løber fra 1. januar til og med 31. december det følgende år.

§9. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt og/eller elektronisk med mindst 8 ugers varsel. Generalforsamlingen afholdes centrale steder i Danmark efter bestyrelsens beslutning.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af foreningens regnskab.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab.

5. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for indeværende år.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden, og udsendes til medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Medmindre andet fremgår af disse vedtægter, træffes beslutninger på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10% af samtlige medlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden anmoder om dette. I dette tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 8 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Bestyrelsen indkalder herefter inden 4 uger foreningens medlemmer til denne generalforsamling.

§10. STEMMERET

På foreningens generalforsamlinger har hvert medlem én stemme, såfremt kontingent er betalt. Såfremt mindst 10 medlemmer ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Der kan stemmes ved fuldmagt, når fuldmagten er skriftlig, og det af fuldmagten fremgår, hvilken generalforsamling fuldmagten vedrører, samt til hvem fuldmagten gives.

§11. TEGNINGSREGEL

Udadtil tegnes foreningen af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller ved formandens fravær af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§12. REGNSKABSÅR

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§13. REVISION

Foreningens regnskab revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen for
1 år. Revisionen skal foretages efter anerkendte revisionsprincipper. Revisor skal påtegne og underskrive regnskabet.

§14. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Vedtægtsændringer kan kun foretages, såfremt 2/3 af medlemmerne i foreningen stemmer for. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter ovennævnte regel, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer, afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægternes bestemmelse, at hverken medlemmerne eller bestyrelsen hæfter for foreningens forpligtelser, kan kun ændres, såfremt samtlige medlemmer af foreningen stemmer for.

§15. OPLØSNING

Foreningens opløsning kan kun besluttes med et flertal på mindst 3/4 af samtlige medlemmer i foreningen. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter ovennævnte regel, har opnået tilslutning fra mindst 3/4 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer, afholdes en ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger. På denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler tilfalde Club La Santa S.A.
i overensstemmelse med foreningens formål.

§16. VOLDGIFT

Uenighed mellem foreningen og dens medlemmer om forståelse af disse vedtægter afgøres ved voldgift efter de i Danmark gældende regler på området.

§17. FORENINGENS STIFTELSE

Foreningen er stiftet den 6. juli 1985, fra hvilket tidspunkt den påbegyndte sin virksomhed.

 

Foreningens vedtægter er tidligere ændret den 12. april 1992.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 13. april 2014.